Plataforma presentada a la Generalitat al desembre de l’any 2020

COORDINADORA RESIDENCIAS 5+1

www.coordinadoraresidencias.com
twitter @CooResidencias
coordinadoraresidencias@gmail.com

Exigim a la Generalitat que adopti les següents mesures, per a garantir a la gent gran una atenció digna en les residències:

1).- És imprescindible modificar la Cartera de Serveis de 2010 pel que respecta a l’atenció directa, i especialment en la ràtio de gericultores, i establir-ne una mínima d’un per cada vuit ancians. Donada l’enorme llista d’espera per a accedir a les prestacions de la Llei de la Dependència, l’estat dels ancians està molt deteriorat quan finalment obtenen plaça en un centre de dia o residència, per la qual cosa necessiten ajuda per a les més elementals activitats quotidianes com menjar, vestir-se, anar al WC, etc. i amb les actuals ràtios és impossible oferir-los una atenció digna.

2).- Disposar d’infermera en el torn de nit, imprescindible donat l’estat dels ancians. Ha de fer-se ampliant la plantilla, no redistribuint l’actualment existent.

3).- Cal suprimir els EAR (Equips d’Atenció Residencial), que són de gestió privada a càrrec de MUTUAM, de tal manera que les persones ingressades en residències tornin a ser ateses directament per la sanitat pública en els Centres d’Atenció Primària que els correspongui.

4).- Revertir la privatització de la gestió de les residències. Serveis públics de gestió pública, perquè és l’única manera d’evitar l’especulació amb els drets de la gent gran.

5).- En tant no es produeixi aquest canvi en el model de gestió, l’oferta econòmica no pot ser determinant a l’hora d’adjudicar la gestió. En els Plecs de contractació no podrà superar el 40% de la puntuació total.

6).- El maltractament no pot sortir gratis. Les sancions per faltes molt greus hauran de donar lloc a l’exclusió de l’empresa per a futurs concursos de gestió. En la resta de sancions, hauran de restar punts del total obtingut per l’empresa en qualsevol concurs al qual puguin concórrer.

7).- La Generalitat ha d’efectuar els controls necessaris per a garantir uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, atenció mèdica i substitució del personal en cas de vacances, absències, etc.

8).– La Generalitat ha de reforçar les inspeccions als centres, incloent-hi entrevistes amb els treballadors sense la direcció davant. Les inspeccions que realitzin les administracions públiques, tant rutinàries com les fetes arran de denúncies, hauran de ser REALS i SENSE PREAVÍS, per a garantir el control de la gestió i la protecció als ancians.

9).- La Generalitat ha de garantir la inversió suficient per al manteniment de les infraestructures que els corresponen i que les entitats gestores realitzin aquelles que els hi pertoquen.

 

 
 
Print Friendly, PDF & Email